Debatt Norrköpingsborna kan förhoppningsvis om några år glädja sig över att staden får ett nytt spännande landmärke, de så kallade Kopparhusen. En fastighet där planen är att fasaden ska vara klädd med koppar. Men kopparhusen har också lett till en diskussion om kopparns påverkan på miljön. Det är viktigt att denna diskussion tar sin utgångspunkt i fakta och vetenskap.

Det finns idag inga myndigheter i vare sig Sverige eller EU som har utfärdat eller avser att införa några förbud eller restriktioner mot att använda koppar som byggmaterial. De mest omfattande riskbedömningar kring byggmaterial som har gjorts har heller inte landat i att användningen av koppar bör begränsas eller att det finns några risker för människa eller miljön vid användning av kopparprodukter. Det gäller till exempel slutsatserna från den riskbedömning som har gjorts för koppars registrering till REACH, (EU:s omfattande register för kemikalier) och det gäller också Basta, den svenska byggbranschens register för att fasa ut farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter.

De miljöklassningssystem som har fått störst internationell spridning heter BREEAM och LEED. Inga av dessa anger heller några hinder mot att använda koppar som byggmaterial. Det finns BREEAM och LEED-certifierade byggnader över hela världen och i hela världen är koppar också ett ofta använt material som är uppskattat för sin hållbarhet och sina estetiska värden.

Det finns goda förklaringar till att koppar är ett byggmaterial som oftast är överlägset alternativa material. Anledningen till den stora andelen kopparrör i svenska hus är att de anses säkra eftersom de är motståndskraftiga mot korrosion, påverkas inte av ljus eller ultraviolett strålning samt släpper inte genom eller ifrån sig oönskade ämnen till dricksvattnet.

Koppar på fasader och tak är inte bara vackert utan underhållsfritt jämfört med alternativen. Koppar kan dessutom återvinnas till 100% utan att den förlorar någon av sina egenskaper. Det finns få material som är så kretsloppsanpassade som vad koppar är. Över en tredjedel av den koppar som årligen används i världen kommer från återvunnet material.

Den oro som finns för kopparns påverkan på Motala Ström i Norrköping är alltså överdriven och missriktad. Motala ström är enligt Vattenmyndigheter kraftigt påverkad och förorenad av övergödning och olika kemikalier men den är inte påverkad av koppar. För koppar anses den ekologiska statusen vara god. Den mängd koppar som frigörs till dagvattnet från de planerade Kopparhusen är så liten att man inte ens kan analysera ändringen. Det dominerande tillskottet av koppar i Sveriges vattendrag kommer från det naturliga bakgrundsflödet som älvar och floder transporterar och som uppstått från vittring av olika bergarter och marktyper.

Att använda koppar vid byggnation är ett sätt att skapa byggnader som håller i många hundra år och är ett sätt att ta tillvara jordens begränsade resurser. Det gäller för byggnader i Norrköping liksom på alla andra platser.